Logo

Obchodní podmínky

Etiam ut efficitur ipsum, vitae laoreet nisl. Sed et molestie orci. Curabitur ultricies lacus tellus, congue tortor feugiat at. Phasellus dolor mi, ullamcorper vel nunc et, accumsan sodales lectus. Aenean et mi sed odio gravida feugiat. Integer ut tellus velit. Morbi interdum posuere aliquam. Cras tincidunt viverra ligula. Nam scelerisque eu ligula vitae blandit. Phasellus ornare egestas enim. Nam ornare gravida justo, eu sollicitudin lectus porta non. In fringilla mauris lacinia mauris hendrerit pretium. Aenean sit amet malesuada est. Nunc a mi at sem hendrerit tincidunt eu ut neque.
Nulla tincidunt felis sit amet placerat tristique. Curabitur pretium nisl eros, et dapibus tellus accumsan eget. Ut pharetra blandit tellus, id ultricies nisl laoreet sit amet. Proin eget metus a odio malesuada accumsan.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

PIROS Czech s.r.o.

se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec

identifikační číslo: 28752074

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 30914

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.piros.cz/

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o., se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec, identifikační číslo: 28752074, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30914 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.piros.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2 UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1.     Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3.     Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávané službě a

- způsobu úhrady kupní ceny služby.

 

3.4.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.6.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.7.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4 CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1.     Cenu služeb může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100212173/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 

4.2.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.3.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.4.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.5.     Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.6.     Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1.     Odeslané objednávky služeb jsou závazné, ale objednatel může od kupní smlouvy odstoupit nejpozději 4 pracovní dny před zahájením akce. Odstoupení od kupní smlouvy po této lhůtě je upraveno v odst. 6 „Stornovací podmínky“. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího prihlasky@piros.cz.

 

5.2.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

 

5.3.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 

6 STORNO PODMÍNKY


6.1.     Bezplatné odstoupení od kupní smlouvy přijímáme nejpozději 4 pracovní dny před zahájením akce. Po tomto termínu a v případě, že kupující bez písemné omluvy službu nevyužije, je povinen uhradit plnou cenu. Úhrada za službu se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani kupujícímu nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme využití služeb náhradníkem.

 

7 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


7.1.     Kupující nabývá nárok k využití služby zaplacením celé kupní ceny.

 

7.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

7.3.     Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@piros.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

7.4.     Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.5.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


8.1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.2.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

8.3.     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

8.4.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

8.5.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje prodávajícím nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

8.6.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

8.7.     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

8.8.     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

8.9.     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


9.1.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

9.2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10 DORUČOVÁNÍ


10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mařanova 310, 463 12 Liberec, adresa elektronické pošty info@piros.cz, telefon +420 734 272 040.

 

 

V Praze dne 1.2.2015                                                                    Bc. Michal Grus, jednatel

 

 

Stáhněte si obchodní podmínky v PDF.

PIROS KURZY

Společnost PIROS Czech s.r.o. byla založena na počátku roku 2012 s cílem přinést nové trendy a pohledy na pole profesního vzdělávání. Otevřené semináře pořádáme v Praze a Liberci, zakázková školení však zajišťujeme na území celé České republiky. Naší specializací jsou dovednosti mezilidských vztahů a sebeřízení.

 

 

home
o nás
školitelé
služby
kurzy
kontakty

home

o nás

školitelé

pro firmy

kurzy

podmínky

kontakty

- Vyjednávání v duchu třetí alternativy

- Úspěšné řešení konfliktních situací

- Jak stresu předcházet a zvládat ho

- Sebeřízení a timemanagement pro 21. století.

Čára
© copyright Piros.cz,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.